Selvledende netværk

Selvledende netværk er et faciliteringsværktøj, der understøtter netværk for ledere, specialister, specifikke faggrupper, projektledere og tillidsvalgte.

Faciliteringsværktøjet kan både i praksis og på det strategiske plan bidrage til at udvikle organisationens og medarbejdernes/medlemmernes sociale kapital,  samt bidrage til at medarbejdere og ledere bliver bedre til at videndele og erfaringsudveksle på tværs af fag, afdelinger og arbejdspladser. Værktøjet vil kunne hjælpe jer, hvis:

 • jeres mål er at få styrket både de formelle og de uformelle relationer i organisationen
 • jeres mål er at skabe rum for en mere direkte adgang til sparring, gensidig feedback og læring på tværs af ledergrupperne
 • jeres mål er at få specifikke faggrupper eller funktioner til at samarbejde på nye måder
 • du tidligere har erfaret, at det kan være svært at få skabt commitment, værdi og effektiv udnyttelse af tiden, når erfa-grupper, netværk eller lign. er blevet etableret?

Selvledende netværk er udviklet med det klare formål at afhjælpe disse udfordringer, sådan at møder på tværs af afdelinger eller virksomheder reelt kan skabe værdi for arbejdspladsen og for den enkelte selv.

Grundidéen bag konceptet for de Selvledende netværk er at skabe rammerne for en fast struktur, hvor netværksdeltagere på tværs af afdelinger og enheder – eller på tværs af arbejdspladserne – kan udveksle erfaringer, dele viden og søge sparring på aktuelle udfordringer. Formålet er at skabe support, fagligt indhold og incitamentstrukturer, der sikrer at netværksmødernes formål og ønskede effekt er klare, samtidigt med at det sikres, at alle netværksdeltagere bidrager og deltager aktivt.

Bag konceptet ligger en grundlæggende antagelse om, at netværk i dag udvikler sig bedst, hvis de er selvledende, dvs. at de på sigt kan køres uden ekstern konsulent eller tovholder. Ledere har erfaringen til at lede møder og facilitere processer, og mange medarbejdere ønsker i dag stadigt større selvledelse og råderum. Det er dog afgørende at selvledelsen gives en struktur at fungere i, sådan at formål, ramme og proces bliver produktiv og energigivende for alle deltagere.

Målgruppen for Selvledende netværk

 • Mellemledere i offentlige og private virksomheder
 • Projektledere/specialister/konsulenter i interne stabsfunktioner (HR, IT, Økonomi, R&D, Kommunikation, Produktion, Salg, Marketing mv.)
 • Faglige projektledere med ansvar for kunderelaterede projekter eller interne udviklingsprojekter
 • Politisk valgte ledere og ledere i frivillige organisationer og foreninger
 • Tillidsvalgte (tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, udvalgsrepræsentanter)

Læs mere om udviklingsproces, fagligt fokus og mødeledelse her.

Cases

 • Dansk Socialrådgiverforening – netværk på tværs af arbejdspladserne
 • Nyborg Kommune – på tværs af to ledergrupper
 • Århus Kommune – ledernetværk på hele sundhedsområdet
 • FTF skræddersyet løsning for formænd for mindre faglige organisationer